Nabízený servis

Projektové řízení staveb (Project management, Construction management)

 • kompletní projektové řízení projektů od fáze přípravy přes realizaci stavby až po uvedení stavby do provozu
 • výkon činností projektových manažerů
   

Technický dozor investora (TDI)

 • zajištění výkonu klasického TDI při realizaci staveb generálním dodavatelem
 • koordinace dodavatelů jednotlivých částí stavby
 • inženýrská činnost v investiční výstavbě
 • zajištění projednávání a získání potřebných vyjádření a povolení potřebných k územnímu řízení, stavebnímu povolení, změny stavby před dokončením a kolaudací staveb
   

Cenové konzultace (Cost management, Quantity surveyor)

 • propočty všech stupňů projektové dokumentace
 • rozpočty staveb
 • cenový a technický dohled v době přípravy projektu
 • cenový dohled v rámci přípravy a realizace projektu
 • zpracování výkazů výměr, specifikací dodávek
 • zpracování výkazů výměr pro veřejné zakázky v souladu s platnou legislativou
 • zpracování výkazů výměr stavební části ze systému REVIT
 • zajištění poptávek a zpracování nabídek od vyšších dodavatelů stavby event. i od subdodavatelů 
 • organizace výběrových řízení staveb a jejich částí, technicko-cenové vyhodnocení nabídek 
 • kontrola fakturace
 • kontrola cenových dodatků staveb (vícepráce, méněpráce)
 • kompletní cenový servis pro stavební projekty

 

Project controlling - bankovní dohled

 • kontrola veškerých relevantních dokladů a rozhoddnutí nutných pro výstavbu
 • kontrola projektové dokumentace
 • kontrola smluvních dokumentů (Smlouva o dílo včetně příloh)
 • kontrola rozpočtu stavby
 • kontrola provedených stavebních prací (kvalita, plnění harmonogramu stavby, fakturace atd.)
 • kontrola veškerých změn (jak v projektové dokumentyci, tak při realizaci)
 • zpracování Úvodní zprávy, Pravidelných měsíčních zpráv a Závěrečné zprávy

 

Koordinátor BOZP a PO

 • zpracování plánu BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a PO (požární ochrany)
 • zajištění ohlášení zahájení stavby na Oblastním inspektorátu práce (OIP)
 • kontrola BOZP a PO při realizaci stavby
 • zpracování závěrečné zprávy